kwadraty

Zawartość serwisu

Informacje o serwisie Poznaj SSS LGD

Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność – szansą nie tylko dla bezrobotnych i przedsiębiorców wywiad z Andrzejem Długołęckim Przewodniczącym Rady LGD

Dodano dnia 3.06.2019r.

Proszę zdefiniować rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania realizowana jest na terenie 13 gmin członkowskich.  Po raz pierwszy pracę na dokumentem poprzedziła szeroka  diagnoza dotycząca problemów i oczekiwań potencjalnych grup docelowych.  Konsultacje z mieszkańcami i grupami społeczno –zawodowymi miały charakter proaktywny. Partycypacyjnymi metodami konsultacji były spotkania: z mieszkańcami,  przedstawicielami sektora gospodarczego,  bezrobotnymi i innymi grupami de faworyzowanymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucjami rynku pracy oraz  przedstawicielami samorządów lokalnych.   Ważne z punktu widzenia oczekiwań społecznych informacje zawarte były również w ankietach tradycyjnych (papierowych) oraz sondażach internetowych. Bogatą wiedzę uzyskano podczas  dyskusji panelowych,  w czasie konferencji organizowanych przez naszych członków instytucjonalnych i stałych partnerów.  W konsekwencji powstał dokument programowy oparty na zasadzie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Konsultacje będą kontynuowane również na etapie wdrażania LSR. Sukcesywny monitoring pozwoli podejmować na bieżąco decyzje gwarantujące osiągnięcie wszystkich założonych celów i wskaźników przedsięwzięć programowych. O konkursach i innych przedsięwzięciach w ramach programu zarówno LGD jak i partnerzy na bieżąco informują zarówno potencjalnych  wnioskodawców (w tym przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy) jak i innych odbiorców  pomocy, w tym bezrobotnych i grupy defaworyzowane na rynku pracy. A zatem na każdym etapie realizacji LSR istotna jest szeroka konsultacja społeczna.Ważna informacja - ponad 50% budżetu LSR ma generować miejsca pracy, w tym poprzez samo zatrudnienie.

Czy oprócz strategii prowadzicie inne ważne dla społeczeństwa działania

Oczywiście że tak. Realizowaliśmy i nadal realizujemy projekty w ramach innych programów unijnych, które maksymalnie wspierają osiągnięcie zaplanowanych  w LSR celów i przedsięwzięć. W roku ubiegłym rozpoczęliśmy projekt  „Razem nie damy się wykluczyć” (konkurs w ramach działania 9.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020). Liderem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania a partnerują mu Powiatowe Urzędy Pracy w Mławie
i Żurominie oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie. Obszar realizacji projektu obejmuje cały powiat żuromiński oraz część powiatów mławskiego i ciechanowskiego a 120 odbiorców wsparcia to ich mieszkańcy - członkowie wielodzietnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotni. Oprócz edukacji prozatrudnieniowej projekt przewiduje  zintegrowane poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne oraz coaching rodzinny, nabycie umiejętności w zakresie świadomego rodzicielstwa oraz  wzmocnienie poziomu integracji ze środowiskiem poprzez wydarzenia o charakterze edukacyjnym. Projekt zakłada również warsztaty kulinarne
w zakresie tworzenia ozdób świątecznych, wydarzenia o charakterze kulturalnym i sportowym, np. udział w konkursach podczas wystaw oraz spływie kajakowym połączonym z podnoszeniem świadomości ekologicznej. Wiele z tych działań to wzorce z naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Dla 25 uczestników przewidziano szkolenia zawodowe: fryzjerstwo
z elementami makijażu oraz konserwator terenów zielonych. Obydwa moduły połączone są z kursem prawa jazdy kat. B, co ułatwi przyszłym absolwentom nie tylko podjęcie pracy, ale również mobilność zawodową.   Z kolei 5 – miesięczny staż w miejscu pracy dla 40 uczestników ma na celu poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania firmy, poznanie zasad dotyczących bhp na stanowisku pracy. W tym kwartale również w ramach LSR rozpoczęliśmy realizację projektu współpracy pt „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” o akronimie WIEŚ. Laureaci  konkursu wiedzy dla młodzieży (22 uczniów) ze szkół ponadgimnazjalnych z obszarów naszego LGD oraz LGD „Przyjazne Mazowsze”  w dniach 18 – 22 listopada 2018 r. uczestniczyli w studyjnym wyjeździe do Oebisfelde w Niemczech. Podczas pobytu zapoznali się z obszarem naszego zagranicznego partnera oraz nabyli wiedzę na temat tamtejszego rynku pracy i działań na rzecz  poprawy środowiska naturalnego w Unii Europejskiej poprzez  edukację ekologiczną w tym zakresie. Nagroda  sfinansowana ze środków  PROW na lata 2014-2020 to pierwsze zadanie w ramach tego projektu. Kolejne przedsięwzięcia realizowane będą w latach 2019 – 2020.

Problemy we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju

Podstawowym problemem jest chyba wydłużający się czas weryfikacji wniosków  co powoduje, że  dezaktualizują się plany biznesowe wnioskodawców dlatego też niektórzy z nich z tego powodu    odstępują od  realizacji swoich przedsięwzięć.  Instrukcja wypełniania wniosków wymaga od nich zbyt szczegółowych dokumentów, które mają znaczenie ale dopiero na etapie wdrażania operacji.   Zasada racjonalności wydatkowania środków publicznych wymaga od nas wszystkich ostrożności w podejmowaniu decyzji finansowych. Nie mniej  jednak wysokie wymagania i kryteria stawiane Beneficjentom w wielu przypadkach są  nieadekwatne do wartości dofinansowania (takie same wymogi przy wnioskowanej kwocie dofinansowania 300 tys. jak i 50 tys. PLN).  Uczestnicy warsztatów, gdzie ocenie była poddana realizacja LSR uznali, że  błędów nie ustrzegły się też same LGD jak i wnioskodawcy. Nie  mniej jednak stwierdzono, że wyraźnie przeciągające się w czasie i drobiazgowe procedury ocen operacji  szkodzą nawet najbardziej pożądanym społecznie przedsięwzięciom a w przypadku samozatrudnienia stają się po długim czasie nawet nierealne ekonomicznie.